List of Words Commanly Used in Hinglish

List of Words Commanly Used in Hinglish, Anime Hindi Subbing Training, Guide Provided by TeamVioZen.webp

Hinglish Words What to Use and What Not | Anime Hindi Subbers use this for teaching their New Hindi Subbers to understand what is appropriate wording to use when doing Subbing an anime in Hindi. Once they understand that message, they can begin doing Hindi Subbing themselves.

Left is wrong – Right is Correct

May ko mei
Suchme ko sachmei
Vahaan ko waha
Vahi ko wahi
Main ko mai
Nahin ko nahi
Phavvare ko phawara
Saanph saanph ko saaf saaf
Asahi ko aise hi
Yahaan ko yaha
Baaten ko baate
Tumhen ko tumhe
Use ko usey
Kise ko kisey
Peechen ko piche
Kitana ko kitne
Gai ko gayi
Ye ko yeh
To ko toh
Usane ko usne
Bhaagana ko bhaagna
Chakama ko chakma
Chhipane ko chipana
bhot ko bohot ya bahut
wese ko waise
krta ko karta
mein ko main (i’m ya i)
hey ko oye likhna agar charecter oye bole to aur agar “Ne” kaha aur likha ho hey to suno likhna
arre ko arey
ye ko yeh
rhe ko rahe
rha ko raha
achi ko acchi ya achchi
pta ko pata
kha ko kahan (where)
mene ko maine
samaj ko samajh
gya ko gaya
isse ko ise
kr ko kar
kese ko kaise
wha ko wahan
chate ko chahte
krne ko karne
jarurat ko zaroorat
goodbye ko alvida likh diya karna
yha ko yahan
hu ko hooon
choti ko chhoti
pheek ko phek
phele ko pehle
yarr ko yaar
fir ya phir
wo ko woh
darawana ko darawna
maddat madat
sachi me ko sachchi mein
peheli ko pehli
upar ya oopar
krke ko karke
bethegi ko baithegi
dubte ko doob
ZenAyush
Life is good but It can be better.